NVMMA

Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg | Dutch Association of EMS Medical Directors

De NVMMA is de vereniging van medisch managers in de ambulancezorg en heeft tot doel de prehospitale geneeskunde te bevorderen. Verder behartigt de vereniging de professionele belangen van de medisch verantwoordelijke artsen binnen de ambulancezorg en communiceert zij met andere  disciplines betrokken bij de prehospitale zorg.

 De medisch manager ambulancezorg (MMA) is een aan een ambulancedienst verbonden arts. Taken van de MMA zijn o.a.:

•  toezien op de bevoegdheid en bekwaamheid van ambulancezorgverleners volgens de eisen van de Wet BIG;

•  verantwoordelijkheid dragen voor het formuleren van het medische beleid en toezien op de uitvoering ervan en de toepassing van protocollen binnen de ambulancezorg;

•  zorgen voor de medisch-inhoudelijke afstemming met ketenpartners;

•  toezien op de uitvoering van de in de WGBO vastgelegde rechten en plichten van patiënt en hulpverlener.

De leden van de NVMMA treffen elkaar een aantal keren per jaar. Op die bijeenkomsten (ALV's) wordt kennis uitgewisseld en wordt verslag gedaan van de diverse werkgroepen en bestuurlijke overleggen waarin de MMA's zijn vertegenwoordigd.


Ambulance diensten Nederland

powered by HotPinguin Software Development